سراهای محله

ردیف

نام سرای محله

تلفن مدیر

آدرس

1

کوی کیانشهر

09167231557

(آقای کابلی)

کیانشهرخیابان ایثار روبروی پارک محله ای

2

کوی رمضان

09163071878

(آقای جعفری)

کوی رمضان قسمت کارمندی خیابان هفت رضوان

3

کوی آل صافی

09163726459

(خانم مالکی)

آخرچهارصد اول آل صافی جنب کلانتری

4

کوی علوی

09169011550

(آقای بدیوی)

سه راه خرمشهر پشت ترمینال سوسنگرد