معرفي كتابخانه عمومي مشاركتي مولوي

كتابخانه

كتابخانه عمومي مشاركتي مولوي نخستين كتابخانه شهرداري اهواز است كه با هدف ارائه خدمات فرهنگي وترويج كتابخواني دراسفندماه 89باحدود 2500جلد كتاب آغاز به كار نمود.اين كتابخانه بافضايي مناسب وقراعت خانه مجهز به گنجايش60نفر در حال حاضر بابيش از7000 جلد كتاب در حال خدمت رساني به شهروندان اهوازي است. مخزن اين كتابخانه در دو بخش مرجع واصلي بر اساس رده بندي ديويي باكتب وموضوعات مختلف شامل كليات- فلسفه وروانشناسي-دين ومذهب –علوم اجتماعي وسياسي- زبان- علوم خالص- علوم عملي- مديريت وپزشكي –درسي وكمك درسي- ايستگاه مطالعه- بخش ويژه مسابقات- كودك ونوجوان ومحصولات توليد شده توسط معاونت امور اجتماعي وفرهنگي شهرداري اهواز پذيراي علاقه مندان كتاب وكتابخواني ميباشد.

كتابخانه

كتابخانه


بخش نشريات اين كتابخانه با دارا بودن 69عنوان هفته نامه- ماه نامه- فصل نامه- سالنامه-در موضوعات مختلف سياسي- خانوادگي –اجتماعي وغيره از بخش هاي جذاب كتابخانه مولوي ميباشد. كتابخانه مولوي به عنوان يك مركز فرهنگي برنامه هاي جانبي رادر دستور كارخود دارد كه از اين جمله ميتوان به برنامه زنگ كتاب ويژه دانش آموزان اهوازي اشاره نمود كه تاكنون  حدود 500دانش آموز در مقاطع  ابتدايي-راهنمايي  ومتوسطه در قالب اين برنامه ساعاتي را براي مطالعه كتاب وبرنامه هاي  فرهنگي وآموزش شهروندي در اين كتابخانه سپري نموده اند كه با استقبال پرشوري نيز مواجه شده است.
از برنامه هاي آتي كتابخانه عمومي مولوي ميتوان به تشكيل كانونها وانجمن هاي تخصي فرهنگي وهنري در رشته هاي مختلف وبرگزاري كارگاههاي آموزشي وبخشITاشاره نمود .

كتابخانه

كتابخانه

كتابخانه

عضويت در كتابخانه عمومي مشاركتي مولوي رايگان بوده وباارايه ي كپي شناسنامه و كارت ملي همراه با دو قطعه عكس امكان پذيرميباشد.


نشاني كتابخانه:
بلوار آيت ا... بهبهاني –ميدان تره بار سابق- ساختمان معاونت امور اجتماعي وفرهنگي شهرداري اهواز(کتابخانه مولوی)
تلفن تماس: 2251550- داخلي 302