مدیر امور اجتماعی
نام : احسان
نام خانوادگی : عزیزی
 
سوابق اجرایی:
  • معاون ساماندهي و بهره برداري سازمان ميادين و فرآورده هاي كشاورزي ساماندهي مشاغل شهري
  • مدير طرح و برنامه ريزي سازمان ميادين و فرآورده هاي كشاورزي ساماندهي مشاغل شهري
  • مشاور شهردار خرمشهر

پست الکترونیکی: ehsanazizi4250@gmail.com

 
احسان عزیزی