رئيس اداره فناوري هاي نوين و توسعه آموزش شهروندي
نام: سید علی
نام خانوادگي: مولايي
مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد علوم اجتماعي

سوابق اجرایی:
  • مدير روابط عمومي سازمان اتوبوسراني
  • مدير دفتر مطالعات و برنامه ريزي
  • مدير اجرايي سازمان اتوبوسراني
  • مدير حمل و نقل سازمان اتوبوسراني
  • مدير اجرايي سامانه 137 شهري
  • رئيس اداره فناوري هاي نوين و توسعه آموزش شهروندي

 
سید علی مولایی