معرفی معاون امور اجتماعی و فرهنگی

 نام و نام خانوادگی: حجت الاسلام سید علی جزایری

 

 

 

 

 
حجت الاسلام سید علی جزایری